อุแว๊ อุแว๊ ... สมาชิกใหม่เกิดขึ้นแล้ว การสร้างครอบครัวด้วยความรักและความเข้าใจในความจริงของชีวิต จนเปลี่ยนสถานภาพจากคู่รัก สู่ความเป็นสามีภรรยาที่ดีที่น่ารัก

อุแว๊ อุแว๊ ” ... เมื่อเสียงร้องนี้ดังขึ้น หมายถึง บทบาทหน้าที่สำคัญ คือ ความเป็นคุณพ่อคุณแม่ ได้เกิดขึ้น พร้อมกับการเกิดขึ้นของลูก...สมาชิกใหม่ของครอบครัว

สมาชิกใหม่นี้ คือ อีกหนึ่งสายสัมพันธ์ที่จะทำให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์มากขึ้น ลูกคือส่วนเติมเต็มของครอบครัว

คุณพ่อคุณแม่ คือการเป็นต้นแบบทางร่างกายของลูก คือ รูปร่างหน้าตาที่สวยเหลือ ลูกสาวนี้สวยเหมือนแม่ ลูกชายหล่อได้พ่อเปี๊ยบเลย รวมถึงมีอวัยวะครบ 32 ประการ ความมีสุขภาพแข็งแรง คุณพ่อคุณแม่ยังเป็นต้นแบบทางจิตใจของลูก ลูกจะเป็นคนเก่ง เป็นคนดีแค่ไหน คุณพ่อคุณแม่คือคำตอบแรก แม้ครูในโรงเรียนยังเป็นคำตอบรองลงมา

ครอบครัว ซึ่งมีคุณพ่อ คุณแม่ คือ โลกใบแรกที่สำคัญที่สุดของลูก เป็นโลกที่ลูกจะใช้เวลาในการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การก้าวไปใช้ชีวิตในโลกกว้าง

เมื่อมีความสำคัญต่อลูกมายมายเพียงนี้ คุณพ่อคุณแม่จึงมี“สมญานาม” หรือชื่อเรียก ซึ่งสะท้อนถึงความดีงามที่ท่านมีต่อลูก “สมญานาม” ชื่อเรียก 4 อย่าง ลองมาดูกัน

1 เป็นพรหมของลูก เพราะท่านมีพรหมวิหารธรรม 4 ประการ คือ

1.1 มีเมตตา คือ มีความปรารถนาดีต่อลูกไม่มีสิ้นสุด อยากจะให้ลูกมีความสุข1.2 มีกรุณา คือ ปรารถนาให้ลูกพ้นทุกข์ เมื่อลูกมีความทุกข์ คุณพ่อคุณแม่ท่านก็จะทุกข์ด้วย ท่านจะคอยช่วยเหลือลูกให้พ้นจากความทุกข์ จะอยู่ข้างๆ ไม่ทอดทิ้งลูกเลย

1.3 มีมุทิตา เมื่อลูกมีความสุข คุณพ่อคุณแม่ท่านก็มีความสุขด้วย มีความปลาบปลื้มยินดีด้วยความจริงใจ

1.4 มีอุเบกขา คือ เมื่อลูกมีครอบครัวสามารถเลี้ยงตนเองได้แล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่วุ่นวายกับครอบครัวลูกเกินไป หากลูกผิดพลาดคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ซ้ำเติม แต่จะคอยเป็นที่ปรึกษาให้เมื่อลูกต้องการ

2 เป็นครูคนแรกของลูก คุณพ่อคุณแม่ท่านจะคอยสอนลูกตั้งแต่ลูกเริ่มเกิดมา สอนให้กินนม สอนให้ขับถ่าย สอนให้หายใจ สอนให้คลาน เดิน นั่ง ยืน สอนให้หัดพูด เป็นต้น

3 เป็นเทวดาคนแรก(บุรพเทพ)ของลูก เพราะคุณพ่อคุณแม่คอยปกป้องคุ้มกันภัยเลี้ยงดูลูกมาก่อนผู้มีความปรารถนาดีคนอื่นๆ

4 เป็นดุจพระอรหันต์/ครูวิสุทธิเทพของลูก เพราะคุณพ่อคุณแม่มีคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่

4.1 ไม่ถือสาในความผิดของลูก แม้บางครั้งลูกจะพลั้งพลาดล่วงเกิน ท่านก็ให้อภัยเสมอ

4.2 ปรารถนาประโยชน์ให้มีแก่ลูกเสมอ ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร ท่านก็อยากให้ลูกดี มีความสุข

4.3เป็นทักขิเณยยบุคคล เป็นเนื้อนาบุญของลูก เป็นผู้ที่ลูกควรทำบุญต่อตัวท่าน

4.4 เป็นอาหุเนยยบุคคล เป็นผู้ควรแก่การรับของคำนับ และการกราบไหว้ของลูก

คุณพ่อคุณแม่ คือ ผู้ที่สร้างพื้นฐานชีวิตที่สำคัญที่ดีที่สุด และท่านยังช่วยเตรียมความพร้อมให้กับลูกในทุกๆ ด้าน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่ลูกควรตระหนักถึงคุณค่า และความดีงาม สิ่งที่ลูกตอบแทนได้คือ เป็นลูกที่ดี ทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุข และภูมิใจในตัวลูก

อ้างอิง : www.kalayanamitra.org มงคลที่ 11 บำรุงบิดามารดา