Vision Statement ถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ เป็นการประกาศทิศทาง (Roadmap) เป้าหมาย (Goals) และ วัตถุประสงค์ (Purpose) สูงสุดขององค์กร ที่ต้องการบรรลุ และ แสดงให้เห็นถึงการมองการณ์ไกลของผู้บริหาร โดยใช้การประกาศถ้อยแถลงวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางให้กับพนักงานและผู้บริหารฯ ในการดำเนินงาน (Operating) การบริหาร (Management) การจัดการ (Administration) การตัดสินใจ (Decision Making) การวางแผนและการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planing) การสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับพนักงาน (Desirable behavior) หรือ ค่านิยมหลัก (Core Value) รวมถึง การกำหนดภารกิจ (Mission) การทำงานว่าควรดำเนินการอย่างไร เพื่อให้องค์กร บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้


วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Jung

จากงานวิจัย พบว่า พนักงานที่ดำเนินงานตาม วิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นพนักงานที่มีความเชื่อ่มั่นในองค์กร และ มีความผูกพันต่อองค์กร 68% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 18% พนักงานที่มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ ในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ จะมีประสิทธิผลมากกว่าและเป็นตัวแทนขององค์กรที่มีประสิทธิภาพมากกว่า อีกทั้ง วิสัยทัศน์ มีผลต่อความสำเร็จและผลประกอบการระยะยาวขององค์กร อีกด้วย

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ (Vision vs Missioin)

ทั้งในและต่า่งประเทศ แต่ละองค์กร มีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ สับสนกันอยู่บ่อยๆ สำหรับ "Coach ชีวิต" ได้ใช้หลักการณ์ตาม Iowa State University ซึ่งอธิบายว่า วิสัยทัศน์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายขององค์กรสำหรับอนาคต เพื่อใช้กระตุ้นทีมให้สร้างความแตกต่างและเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ขององค์กร ส่วน พันธกิจ เป็นวิธ๊ที่คุณจะไปถึง เป็นภารกิจที่จะทำในปัจจุบัน เพื่อไปสู่อนาคตที่ตั้งไว้วิสัยทัศน์ ควรมีลักษณะอย่างไร

  • กระชับ (Concise) สามารถจดจำและทำซ้ำได้ง่าย
  • ชัดเจน (Clear) กำหนดเป้าหมายสำคัญ มีทิศทางชัดเจน
  • มุ่งเน้นอนาคต (Future-oriented) สามารถอธิบายได้ว่า องค์กร กำลังจะไปทิศทางใด ไม่ใช่สถานะปัจจุบัน
  • มีเสถียรภาพ (Stable) เสนอมุมมองระยะยาวและไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือเทคโนโลยี
  • ท้าทาย (Challenging) ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้แล้วและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละทิ้งในการทำได้
  • นามธรรม (Abstract) เป็นเป้าหมายกว้างพอที่จะครอบคลุมความสนใจและทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กรทั้งหมด
  • สร้างแรงบันดาลใจ (inspiring) สามารถกระตุ้นให้ทีมงานดำเนินงานตามเป้าหมาย และ ผลสำเร็จจะส่งผลต่อพนักงาน

วิธ๊การสร้าง ถ้อยแถลงวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ สามารถเขียนได้จากผุ้บริหาร หรือ นักวางแผนกลยุทธ์ แต่สำหรับ "Coac ชีวิต" เราสร้าง ถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ จากการรวบรวมแนวความคิดของเจ้าของกิจการ และ ผู้บริหาร นำมาสังเคราะห์ และบูรณาการให้เป็นทิศทางเดียวกัน จากนั้น จะทำการปรับปรุง ถ้อยแถลง ให้มีความท้าทาย สละสลวย และ สามารถผลักดันให้กับองค์กรด้วย...

;b[^]pN 06' ;blypmyLoN ryoTdb0 F8= =u;b9 อรหรนื ทรหหรนื แนฟแ้