การพัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ต้องพัฒนา ศักยภาพของผู้บริหาร หัวหน้างาน และ พนักงานไปพร้อมๆกัน โดยพัฒนาทั้งในส่วนของกระบวนการทำงานและทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร ในระดับต่างๆ... "โค้ชชีิวิต" เรา Coach ผู้บริหาร และ เป็น Mentor ให้กับทีมงาน ทำให้การฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กร และ การพัฒนากระบวนการทำงาน เป็นการบูรณาการ การบริหาร การจัดการ การตลาด และ การพัฒนาศักยภาพของพนักงานไปพร้อมๆกัน ทำให้องค์กรดำเนินธุรกิจไปอย่างยั่งยืน...

วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Jung


Business Consultant (ที่ปรึกษาธุรกิจ) เป็นกระบวนการให้คำปรึกษากับ ผู้บริหาร เพื่อกำหนด ปรับเปลี่ยน ทิศทางขององค์กร (Business Direction) ให้สามารถมีทิศทางเพื่อถึงจุดมุ่งหมายได้ตรงมากที่สุด และ ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ภายนอก และ ภายใน ตามบริบทของแต่ละองค์กร

Marketing Research (งานวิจัยธุรกิจ) เป็นกระบวนการศึกษาวิจัยตลาด และ วิจัยองค์กร เพื่อให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายขององค์กร ทั้ง UX (User Experience) และ UI (User Interface) รวมไปถึงความต้องการของตลาด เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางธุรกิจให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ การวิจัยองค์กร จะทำให้ ผู้บริหาร เข้าใจศักยภาพ ความสามารถขององค์กร และ แต่ละแผนก ผ่าน แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfacation Survey) ซึ่งสามารถ ถอดรหัสความต้องการ และ บ่งชี้ถึงความสามารถาของ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และ ความสามารถในการถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารว่ามีความสามารถมากน้อยเพียงใด หากต้องการทราบถึง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน สามารถใช้ ระบบ Employee Performance Indicator เพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลการทำงานได้ ความเขี่ยวชาญ และประสบการณ์จาก ผู้บริหารของ บริษัทวิจัยอันดับหนึ่งของโลก และ ของประเทศไทย จะทำให้องค์กรของท่าน เดินหน้าต่อไปโดยไม่ติดขัด

Executive Management Coach (โค้ชผู้บริหารระดับสูง) เป็นอีกหนึ่งทักษะของการช่วยให้ ผู้บริหารระดับกลาง และ ระดับสูง ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคของการดำเนินงาน ให้ก้าวหน้าต่อไป ผ่านกระบวนการ Coaching (โค้ชชิ่ง) เพื่อทำให้ผู้บริหารระดับสูง เข้าใจ ความต้องการของเจ้าของกิจการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง และ สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม และ การบริหารจัดการ ให้เหมาะสม สามารถขับเคลื่อนหน่วยงาน องค์กร ให้เติบโตได้ภายใต้การบริหารจัดการตามลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของผู้บริหาร

Facilitator Training (การอบรมเชิงปฏิบัติการ) เป็นการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ทีมงาน โดยผลักดันให้ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดในเชิงตรรกะ และ แนวการคิดที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา และ พัฒนาการคิดเชิงกระบวนการ ซึ่งการอบรม จะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในความเป็นจริงของชีิวิต เข้าใจถึงความสามารถของตน และ พัฒนาศักยภาพของตนเองไปในทิศทางที่เหมาะสม ได้ง่ายขึ้น


ทั้งนี้ กระบวนการทั้ง 4 เป็นรูปแบบเฉพาะ ของ "โค้ชชีิวต" ที่พัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษา และ ดำเนินงาน มานานกว่า 15 ปี จนตกผลึกในการช่วยเหลือองค์กรต่างๆให้ประสบความสำเร็จ จำนวนมาก...


วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Jung

แนฟแ้ =u;b9 F8h==u;b9 ;b[^]pN 06' ไรินนื "รินนื ๋นนืเ ่นนืเ ่ีืเ ๋ีเ