ธุรกิจในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับ วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) มาก เพราะ เป็นการกระจายนโยบาย เป้าหมายขององค์กร มาสู่การปฏิบัติ และ เริ่มมีการกำหนด Core Value (ค่านิยมหลัก) ขึ้นในองค์กร เพื่อให้พนักงาน เข้าใจถึง ค่านิยมที่ต้องการให้มีในพนักงาน แต่การ กำหนด Core Value ไม่ได้ดำเนินการอย่างแท้จริง ทำให้พนักงาน ไม่เข้าใจและไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับ Core Value ที่ต้องการได้...

วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Jung

Core Value เป็นเรื่องที่คนไทยให้ความสำคัญน้อยมาก จนละเลย แต่ก็ต้องการวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เหมาะสมกับ ธุรกิจ แต่ก็ไม่รู้ว่า จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร หรือ จะมีวัฒนธรรมองค์กร อะไรถึงจะส่งผลดีกับองค์กร...
Core Value คนไทยแปลว่า มูลค่าหลัก มันแปลมาตามศัพท์ แต่ละตัว พบว่า Core หมายถึงแก่น หรือ หลัก ส่วน Value หมายถึง มูลค่า เมื่อคำสองคำนี้รวมกัน ก็ยากที่จะเข้าใจ แต่ value ยังแปลำด้อีกความหมายคือ ค่านิยม ความพอใจ บางแห่งใช้คำว่า ค่านิยมหลัก หรือ ค่านิยมแก่น (แก่นของค่านิยม) ซึ่งไม่ได้แปลงตรงตัว แต่อ้างอิงถึง นามวัตถุ ที่จะทำให้เกิด Core Value คนไทยเลยสับสนกับภาษา จึงทำให้ละเลยกับ คำๆนี้..

Core Value คืออะไร อาจจะให้คำ อธิบายถึงความหมายได้กว้างๆ ซึ่งหมายถึง แก่นแท้ของค่านิยม ซึ่งเกิดจากการแสดงพฤติกรรมในองค์กรที่ได้รับการยอมรับ และ ส่งผลต่อธุรกิจ หรือ ผลประกอบการ(มูลค่า) ของการดำเนินงานขององค์กร ให้ประสบความสำเร็จ...

มันดูยุ่งยากวุ่นวายมาก แล้วจะมี Core Value เพื่ออะไร?

Core Value เป็นเพียง กลุ่ม คำสั้นๆที่ใช้ในการ บอกถึง ค่านิยมที่ต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ การดำเนินกิจการขององค์กร เป็นลักษณะ พฤติกรรท ที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นกับพนักงาน แต่องค์กรส่วนใหญ่กลับตั้งขึ้นมาแค่ให้มี Core Value แต่ก็ไม่รู้ว่า จะสร้างให้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

โดยปกติของนักวิชาการ มักสร้าง Core Value จาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือ การรวบรวมความคิดของผู้บริหาร ว่าพนักงานควรจะมีพฤติกรรมอย่างไร ถึงจะสนับสนุนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ (ระดมความคิด --> จัดกลุ่ม --> คัดเลือก--> ให้คำนิยาม --> นำไปใช้) การกระทำลักษณะนี้ เป็นรูปแบบการบริหารจัดการแบบใช้คำสั่ง หัวหน้างาน หรือ เจ้านาย เป็นคนกำหนดว่า ต้องมีอะไรบ้าง ต้องการอะไรบ้าง ถ้ามีลูกน้องดี เก่ง เชื่อฟัง และ นำไปปฏิบัติตาม สิ่งที่คิดมาก็อาจจะสร้างขึ้นมาได้ แต่ความเป็นจริง แต่ละองค์กรต้องล้มเหลวจาก คำสั่ง หรือ การกำหนด ทำให้พนักงานมองไม่เห็นประโยชน์จากการกระทำเหล่านั้น และไม่สามารถกำหนด kpi หรือ มาตรฐานของการสร้าง core value ให้ออกมาเป็น รูปธรรมได้ จึงละเลยและไม่ใส่ใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามที่กำหนดออกมา


การกำหนด Core Value ของ "Coach ชีวิต" ไม่ได้มุ่งเน้นจากความต้องการของผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว แต่สามารถ นำเอา ความต้องการพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ จากข้อเสนอแนะของหัวหน้างานหรือพนักงาน มาแจกแจงให้เห็นถึง Core Value หลักที่ควรจะมีในแต่ละระดับ ที่จะทำให้ องค์กรพัฒนาอย่างรวดเร็วมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และ แก้ไขปัญหาขององค์กร ได้อย่างยั่งยืน

Core Value ของ "โค้ชชีิวิต" จึงแยกออกไปเป็น 3 ระดับคือ
1. Core Value สำหรับ ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ประกอบการ
2. Core Value สำหรับ หัวหน้างาน
3. Core Value สำหรับ พนักงาน


เพราะเรารู้ซึ้งว่า ความแตกต่างของหน้าที่การงานของแต่ละระดับ มีความต้องการพฤติกรรมที่จะสนับสนุนการทำงานที่แตกต่างกัน ผลที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมจึงแตกต่างกัน การสนับสนุนของแต่ละกลุ่มคนจึงต้องมีความแตกต่างกัน

วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Jung